กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
 • พัฒนาเครื่องมือและกลไก ที่ในการจัดการด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยบริการสาธารณสุข
 • สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังสาธารณสุขในระดับพื้นที่


ทิศทางการดำเนินงาน

 • Blalnced scorecard model
  • มุมมองด้านผู้นำข้อมูลไปใช้ (customer)
  • มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal process)
  • มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth)
  • มุมมองด้านการเงิน (financial)


(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th