กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ 
รหัสบัญชีระดับ 1บัญชีระดับ 1รหัสบัญชีระดับ 2บัญชีระดับ 2
1101010101.101เงินสด1101010000.000เงินสดในมือ
1101010104.101เงินทดรองราชการ1101010000.000เงินสดในมือ
1101010105.101เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย1101010000.000เงินสดในมือ
1101010106.101เช็ค1101010000.000เงินสดในมือ
1101020501.101เงินฝากคลัง1101020500.000เงินฝากคลัง
1101020603.101เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ1101020600.000เงินฝากเงินในงบประมาณ
1101020604.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ1101020600.100เงินฝากเงินนอกงบประมาณ
1101030101.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด-สถาบันการเงินเอกชน
1101030102.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด-สถาบันการเงินเอกชน
1102010101.101ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ1102010000.000เงินยืมเงินในงบประมาณ
1102010102.101ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.201ลูกหนี้เงินยืม-เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.301ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนประกันสังคม1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.501ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102050101.101ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.102ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.103ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.104ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.105ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.106ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.201ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.202ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.203ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.204ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.205ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.206ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.207ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.208ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.209ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.210ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.211ลูกหนี้ค่ารักษา UC-เฉพาะโรค (Disease Management)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.212ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ปีก่อน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.213ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ปีก่อน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.301ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.302ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.303ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.304ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.305ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.306ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.307ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.308ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.309ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.310ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.401ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.402ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050101.501ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050102.101ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน1102050000.100ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050102.102ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก1102050000.100ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050102.103ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก1102050000.100ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050102.104ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก1102050000.100ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050102.105ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก1102050000.100ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น
1102050102.601ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050110.101ดอกเบี้ยค้างรับ1102050000.300ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
1102050115.101เงินปันผลค้างรับ1102050000.300ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
1102050123.101ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.102ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.103ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.104ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.105ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.106ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้สินค้า หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.107ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา หน่วยงานภาครัฐอื่น1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.108ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.109ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.110ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.111ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้สินค้า บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.201ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.202ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.203ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.204ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP ในจังหวัด1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.205ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.206ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.207ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.208ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.209ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.210ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.211ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-เฉพาะโรค (Disease Management)1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.212ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD UC ปีก่อน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.213ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD UC ปีก่อน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.301ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.302ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.303ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.304ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.305ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.306ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.307ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.308ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.309ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.310ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.401ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.402ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.501ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.601ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050124.101รายได้จากงบประมาณงบบุคลากรค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.102รายได้จากงบประมาณงบกลางค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.103รายได้จากงบประมาณงบดำเนินการค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.104รายได้จากงบประมาณงบอุดหนุนค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.105รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.106รายได้จากงบประมาณงบลงทุนค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050197.101รายได้ค้างรับอื่น หน่วยงานภาครัฐ1102050000.500รายได้ค้างรับอื่น
1102050198.101รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก1102050000.500รายได้ค้างรับอื่น
1103020112.101ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิดของแผ่นดิน1103020000.000ลูกหนี้อื่น
1103020198.101ลูกหนี้อื่น1103020000.000ลูกหนี้อื่น
1104010102.101เงินฝากประจำ1104010100.000เงินฝากประจำ
1104020199.101เงินลงทุนอื่น1104020000.100เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
1105010101.101วัตถุดิบ1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010102.101สินค้าระหว่างผลิต1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010103.101สินค้าสำเร็จรูป1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010105.101ยา1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.102เวชภัณฑ์มิใช่ยา1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.103วัสดุการแพทย์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.104วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.105วัสดุสำนักงาน1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.106วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.107วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.108วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.109วัสดุโฆษณาและเผยแพร่1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.110วัสดุคอมพิวเตอร์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.111วัสดุงานบ้านงานครัว1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.112วัสดุบริโภค1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.113วัสดุเครื่องแต่งกาย1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.114วัสดุก่อสร้าง1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.115วัสดุอื่น1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1106010198.101ภาษีหักส่งล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010198.102ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010198.103ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1106010198.104เงินรับฝากหักส่งล่วงหน้า1106000000.100สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1201020101.101เงินให้ยืมระยะยาว1201020000.000เงินให้ยืม - ระยะยาว
1203010101.101เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว1203010100.000เงินฝากประจำ - ระยะยาว
1204010101.101บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์1204010000.000บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1204010102.101บัญชีพักที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์1204010000.000บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1205010101.101อาคารเพื่อการพักอาศํย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010102.101พักอาคารเพื่อการพักอาศํย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020101.101อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020102.101พักอาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205030101.101อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030102.101พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040101.101สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.102ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.103ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.104ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.105ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.106ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.101พักสิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.102พักระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.103พักระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.104พักระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.105พักระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.106พักระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205060101.101อาคารไม่ระบุรายละเอียด1205060000.000อาคารไม่ระบุรายละเอียด
1205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารไม่ระบุรายละเอียด1205060000.000อาคารไม่ระบุรายละเอียด
1206010101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102.101พักครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206020101.101ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020102.101พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206030101.101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030102.101พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206040101.101ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040102.101พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206050101.101ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050102.101พักครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206070101.101ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070102.101พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206090101.101ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206090102.101พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206100101.101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102.101พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206120101.101ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120102.101พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206160101.101ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160102.101พักครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206180101.101ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1209010101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010101.102โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.101พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.102พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209020101.101สิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020101.102สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020102.101พักสิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020102.102พักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020103.102ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1211010101.101งานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102.101พักงานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1213010103.101ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี1213000000.100สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2101010101.101เจ้าหนี้การค้า-วัตถุดิบ2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.102เจ้าหนี้การค้า-ยา2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.103เจ้าหนี้การค้า-เวชภัณฑ์มิใช่ยา2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.104เจ้าหนี้การค้า-วัสดุการแพทย์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.105เจ้าหนี้การค้า-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.106เจ้าหนี้การค้า-วัสดุคอมพิวเตอร์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.107เจ้าหนี้การค้า-วัสดุสำนักงาน2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.108เจ้าหนี้การค้า-วัสดุบริโภค2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.109เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.110เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเครื่องแต่งกาย2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.111เจ้าหนี้การค้า-วัสดุงานบ้านงานครัว2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.112เจ้าหนี้การค้า-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.113เจ้าหนี้การค้า-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.114เจ้าหนี้การค้า-วัสดุก่อสร้าง2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.115เจ้าหนี้การค้า-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.116เจ้าหนี้การค้า-วัสดุอื่น2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.117เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.118เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.119เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.120เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.121เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.122เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.123เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.124เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.125เจ้าหนี้การค้า-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.126เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.127เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.128เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาซักรีด2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.129เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010101.130เจ้าหนี้การค้า-อื่น2101010000.000เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานของรัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)
2101010102.101เจ้าหนี้การค้า-วัตถุดิบ2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.102เจ้าหนี้การค้า-ยา2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.103เจ้าหนี้การค้า-เวชภัณฑ์มิใช่ยา2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.104เจ้าหนี้การค้า-วัสดุการแพทย์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.105เจ้าหนี้การค้า-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.106เจ้าหนี้การค้า-วัสดุคอมพิวเตอร์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.107เจ้าหนี้การค้า-วัสดุสำนักงาน2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.108เจ้าหนี้การค้า-วัสดุบริโภค2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.109เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.110เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเครื่องแต่งกาย2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.111เจ้าหนี้การค้า-วัสดุงานบ้านงานครัว2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.112เจ้าหนี้การค้า-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.113เจ้าหนี้การค้า-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.114เจ้าหนี้การค้า-วัสดุก่อสร้าง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.115เจ้าหนี้การค้า-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.116เจ้าหนี้การค้า-วัสดุอื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.117เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.118เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.119เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.120เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.121เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.122เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.123เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.124เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.125เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.126เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.127เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาซักรีด2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.128เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.129เจ้าหนี้การค้า-อื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.130เจ้าหนี้ประเภททุน-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.131เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์สำนักงาน2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.132เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.133เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.134เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.135เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์การเกษตร2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.136เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.137เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.138เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.139เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.140เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์อื่น2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.141เจ้าหนี้ประเภททุน-โปรแกรมคอมพิเตอร์2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010102.142เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง2101010000.100เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101010199.101เจ้าหนี้การค้า-วัตถุดิบ2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.102เจ้าหนี้การค้า-ยา2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.103เจ้าหนี้การค้า-เวชภัณฑ์มิใช่ยา2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.104เจ้าหนี้การค้า-วัสดุการแพทย์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.105เจ้าหนี้การค้า-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.106เจ้าหนี้การค้า-วัสดุคอมพิวเตอร์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.107เจ้าหนี้การค้า-วัสดุสำนักงาน2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.108เจ้าหนี้การค้า-วัสดุบริโภค2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.109เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.110เจ้าหนี้การค้า-วัสดุเครื่องแต่งกาย2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.111เจ้าหนี้การค้า-วัสดุงานบ้านงานครัว2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.112เจ้าหนี้การค้า-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.113เจ้าหนี้การค้า-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.114เจ้าหนี้การค้า-วัสดุก่อสร้าง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.115เจ้าหนี้การค้า-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.116เจ้าหนี้การค้า-วัสดุอื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.117เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.118เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.119เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.120เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.121เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.122เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.123เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.124เจ้าหนี้การค้า-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.125เจ้าหนี้การค้า-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.126เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.127เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.128เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาซักรีด2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.129เจ้าหนี้การค้า-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.130เจ้าหนี้การค้า-อื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.131เจ้าหนี้ประเภททุน-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.132เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์สำนักงาน2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.133เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.134เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.135เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.136เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์การเกษตร2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.137เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.138เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.139เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.140เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.141เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์อื่น2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.142เจ้าหนี้ประเภททุน-โปรแกรมคอมพิเตอร์2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.143เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010199.144เจ้าหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.145เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.146เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.147เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.148เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภายนอก2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.201เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.202เจ้าหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.203เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.204เจ้าหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.205เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.206เจ้าหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.207เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.208เจ้าหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.301เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ในเครือข่าย2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.302เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ในเครือข่าย2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.303เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.304เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.305เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.306เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.307เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ทบวง2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.308เจ้าหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ทบวง2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101010199.501เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว2101010000.300เจ้าหนี้การค้าค่ารักษาพยาบาล
2101020198.101เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-วัตถุดิบ2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.102เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-ยา2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.103เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-เวชภัณฑ์มิใช่ยา2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.104เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-วัสดุการแพทย์2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.105เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.106เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.107เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-วัสดุอื่น2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.108เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.109เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.110เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-ค่าสาธารณูปโภค2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.111เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ-อื่น2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020199.101เจ้าหนี้อื่น-วัสดุคอมพิวเตอร์2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.102เจ้าหนี้อื่น-วัสดุสำนักงาน2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.103เจ้าหนี้อื่น-วัสดุบริโภค2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.104เจ้าหนี้อื่น-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.105เจ้าหนี้อื่น-วัสดุเครื่องแต่งกาย2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.106เจ้าหนี้อื่น-วัสดุงานบ้านงานครัว2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.107เจ้าหนี้อื่น-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.108เจ้าหนี้อื่น-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.109เจ้าหนี้อื่น-วัสดุก่อสร้าง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.110เจ้าหนี้อื่น-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.111เจ้าหนี้อื่น-วัสดุอื่น2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.112เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.113เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.114เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.115เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.116เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.117เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.118เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.119เจ้าหนี้อื่น-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.120เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.121เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.122เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.123เจ้าหนี้ประเภททุน-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.124เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์สำนักงาน2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.125เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.126เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.127เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.128เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์การเกษตร2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.129เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.130เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.131เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.132เจ้าหนี้ประเภททุน-ครุภัณฑ์อื่น2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2101020199.133เจ้าหนี้ประเภททุน-โปรแกรมคอมพิเตอร์2101020000.100เจ้าหนี้อื่น บุคคลภายนอก เงินนอกงบประมาณ(เงินสนับสนุน)
2102040101.101ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040102.101ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040102.102ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ-ฝากคลัง)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040103.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040104.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.12102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040105.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040106.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040198.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040199.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2103010101.101รายได้แผ่นดินรับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.101รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.201เงินกองทุน UC2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.202เงินกองทุน UC (CF)2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.203เงินกองทุน UC (งบลงทุน)2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.501เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010104.101รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า2103000000.200รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า
2104010101.101ค่าปรับรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.102เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.103รายได้ค่าเช่าสถานที่รอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.104รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2105010101.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้ต่างประเทศ2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2105010102.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2105010199.101เงินทดรองราชการอื่นรับจากคลัง2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2109010101.101รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้2109000000.100รายได้รอการรับรู้
2109010199.101รายได้อื่นรอการรับรู้2109000000.100รายได้รอการรับรู้
2111020199.101เงินรับฝากค่าจ้างส่วนกลาง2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.102เงินงบประมาณรอโอนให้หน่วยงานในสังกัด2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.103เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.104เงินรับฝากหักจากเงินเดือน2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.105เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.106เงินมัดจำค่ารักษา2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.201เงินรับฝากกองทุน UC2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.202เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.203เงินรับฝากงบประมาณบุคลากร UC2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.301เงินกองทุนประกันสังคม2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.302เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง2111020000.000เงินรับฝาก
2111020199.501เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว2111020000.000เงินรับฝาก
2112010101.101เงินมัดจำประกันสัญญา2112000000.100เงินประกัน
2112010101.102เงินมัดจำประกันซอง2112000000.100เงินประกัน
2112010102.101เงินมัดจำประกันผลงาน2112000000.100เงินประกัน
2112010199.101เงินประกันอื่นๆ2112000000.100เงินประกัน
2115010199.101สำรองเงินชดเชยความเสียหาย2115000000.100ประมาณการหนี้สิน
2116010104.101เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคลัง2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2116010199.101หนี้สินหมุนเวียนอื่น2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2202010101.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว2202000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2203010101.101เงินยืมระยะยาวรับจากหน่วยบริการอื่น2203000000.100เงินยืมระยะยาว
2208010101.101เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2208010102.101เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2211010199.101สำรองเงินชดเชยความเสียหาย-ระยะยาว2211000000.100ประมาณการหนี้สิน-ระยะยาว
2213010101.101รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
2213010199.101เงินความรับผิดทางละเมิด2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
2213010199.102หนี้สินระยะยาวอื่น2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
2213010199.301เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
3101010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน3101000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน
3102010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010102.101รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3105010101.101ทุน3105000000.100ทุน
4201010106.101รายได้แผ่นดิน-ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข4201010000.000รายได้ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข
4201020106.101รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน4201020000.000รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4201020198.101รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน4201020000.000รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4201020199.101รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น4201020000.000รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4202010199.101รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น4202010000.000รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
4202020102.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก4202020000.000รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน
4202030105.101รายได้แผ่นดินจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว4202030000.000รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน
4202030105.102รายได้แผ่นดินค่าขายของเบ็ดเตล็ด4202030000.000รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน
4203010101.101รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4203010104.101รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรอง4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4203010199.101รายได้ดอกเบี้ยอื่น4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4205010104.101รายได้แผ่นดินจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4205000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4205010110.101รายได้แผ่นดินจากการขายครุภัณฑ์4205000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4205010140.101รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด4205000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4205010141.101รายได้จากการขายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด4205010000.000รายรับจากการขายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
4206010102.101รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า4206010000.000รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
4207010101.101รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ4207010000.100ปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่หมวดภาษี
4207010102.101รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน4207010000.100ปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่หมวดภาษี
4301010101.101รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-หน่วยงานภาครัฐ4301010000.000รายได้จากการขายสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ
4301010101.102รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ-หน่วยงานภาครัฐ4301010000.000รายได้จากการขายสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ
4301010102.101รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้าจากบุคคลภายนอก
4301010102.102รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ-บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้าจากบุคคลภายนอก
4301020101.101รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.000รายได้จากการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020101.102รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.000รายได้จากการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020102.101รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก4301020000.100รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก
4301020102.102รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก4301020000.100รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก
4301020103.101รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020103.401รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง OPD4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020103.402รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020103.403 รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากคลังส่วนเกิน4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020104.101รายได้ค่ารักษาอื่น-หน่วยงานภายนอก4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.102รายได้ค่ารักษาชำระเงิน4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.601รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020105.201รายได้ค่ารักษา OPD UC ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.202รายได้ค่ารักษา IPD UC ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.203รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.204รายได้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.205รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.206รายได้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.207รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.208รายได้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.209รายได้กองทุน UC4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.210รายได้กองทุน UC (CF)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.211รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.212รายได้ค่ารักษา UC ส่วนเกิน4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.213รายได้ค่ารักษา UC เฉพาะโรค (Disease Management)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020106.101รายได้ค่ารักษากองทุนทดแทน4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.301รายได้ค่ารักษาประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.302รายได้ค่ารักษาประกันสังคมส่วนเกิน4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.303รายได้กองทุนประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.501รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.502รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020108.101รายได้เงินนอกงบประมาณ4301020000.600รายได้เงินนอกงบประมาณ
4301030101.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานภาครัฐ4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030102.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030103.101รายได้ค่าเช่าอื่นจากหน่วยงานภาครัฐ4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030104.101รายได้ค่าเช่าอื่นจากบุคคลภายนอก4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4302010101.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010102.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากรัฐบาลต่างประเทศ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010104.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากองค์การระหว่างประเทศ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010106.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302020101.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐ4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020102.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020104.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020107.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302030101.101รายได้จากการรับบริจาค4302030000.000รายได้จากการบริจาคจากเอกชน
4303010101.101ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร4303000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
4304010101.101รายได้เงินปันผล4304000000.100รายได้เงินปันผล
4306010104.101กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4306010110.101รายรับจากการขายครุภัณฑ์4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4306010138.101รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4306010139.101รายรับจากการขายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4307010101.101รายได้งบประมาณงบบุคลากร4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.102รายได้งบประมาณงบดำเนินการ4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.103รายได้งบประมาณงบลงทุน4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.104รายได้งบประมาณงบอุดหนุน4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.105รายได้งบประมาณงบรายจ่ายอื่น4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.106รายได้งบประมาณงบกลาง4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4307010101.201รายได้งบประมาณงบบุคลากร UC4307000000.100รายได้จากเงินงบประมาณ
4308010111.101รายได้แผ่นดินอื่นรับคืน4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4313010101.101หนี้สูญได้รับคืน4313000000.100รายได้อื่น
4313010103.101รายได้ค่าปรับ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.101รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.102รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.103ล่วนลดรับ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.104รายได้ค่าเช่า4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.105รายได้ค่าใบรับรองแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.106รายได้ค่าลงทะเบียน4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.107รายได้สนับสนุนอื่นๆ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.108รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.109รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.110รายได้ลักษณะอื่น4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.111รายได้อื่น-หน่วยงานอื่น4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.112กำไรจากเงินชดเชยเพื่อบูรณะทรัพย์สิน4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.113รายได้ค่าธรรมเนียม4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.201รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการ UC4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.301รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.501รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว4313000000.100รายได้อื่น
4401010101.101สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ/รพท./รพช.4401000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงาน
4401010101.102วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ/รพท./รพช.4401000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงาน
4401010101.103ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. 4401000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงาน
4401010101.104เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ/รพท./รพช.4401000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงาน
4401010101.105เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ/รพท./รพช.4401000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงาน
5101010101.101เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010101.102เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.101เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010104.101เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010105.101เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010105.102เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010106.101เงินประจำตำแหน่งอื่น (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010106.102เงินประจำตำแหน่งอื่น (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.101ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.102ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.103ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.104ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.105ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.106ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช./สอ.5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.107ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010107.108ค่าตอบแทนอื่น5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010108.101ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.101เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.102เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010110.101เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010110.102เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.101ค่าจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.102ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010114.101ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010114.102ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.101เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.102เงินเดือนพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.103เงินตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.104เงินตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.101เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.102เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010117.101เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010117.102เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010118.101เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหาร5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010119.101เงินรางวัลประจำปีสำหรับหน่วยงาน5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010122.101เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010122.102เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.101ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.102เงินตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101020101.101เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020102.101เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020103.101เงินชดเชยสมาชิก กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020104.101เงินสมทบ กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020105.101เงินสมทบ กสจ.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020106.301เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020108.101ค่าเช่าบ้าน5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020112.101เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020199.101เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101030101.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030102.101เงินช่วยเหลือบุตร5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030205.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030207.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030208.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030211.101เงินสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101040102.101บำนาญปกติ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040103.101บำนาญพิเศษ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040104.101เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040105.101เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040106.101บำเหน็จ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040107.101บำเหน็จตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040108.101บำเหน็จดำรงชีพ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040111.101เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040118.101บำนาญตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040119.101เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040202.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040203.101เงินช่วยเหลือบุตร5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040204.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040206.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040207.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5102010101.101ค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010102.101ค่าเดินทาง ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010103.101ค่าเบี้ยเลี้ยง ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010104.101ค่าที่พัก ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010106.101ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010107.101ค่าอาหาร ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมอื่น ภายในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102020101.101ค่าลงทะเบียนการอบรม ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020102.101ค่าเดินทาง ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020103.101ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020104.101ค่าที่พัก ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020105.101ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020199.101ค่าใช้จ่ายอื่น ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102030101.101ค่าลงทะเบียนการอบรม บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030102.101ค่าเดินทาง บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030103.101ค่าเบี้ยเลี้ยง บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030104.101ค่าที่พัก บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030105.101ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030106.101ค่าอาหาร บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5102030199.101ค่าใช้จ่ายอื่น บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5103010101.101ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010102.101ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010103.101ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010104.101ค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010199.101ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103020101.101ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020102.101ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020103.101ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020104.101ค่าโดยสารเครื่องบินไปราชการนอกราชอาณาจักร5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020199.101ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5104010101.101ค่าธรรมเนียม5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.101ค่ายา-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.102ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.103ค่าวัสดุทางการแพทย์-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.104ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.105ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.106ค่าวัสดุสำนักงาน-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.107ค่าวัสดุบริโภค-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.108ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.109ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.110ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.111ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.112ค่าวัสดุก่อสร้าง-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010102.113ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-บุคคลภายนอก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010103.101ค่ายา-หน่วยงานภาครัฐ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010103.102ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-หน่วยงานภาครัฐ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010103.103ค่าวัสดุทางการแพทย์-หน่วยงานภาครัฐ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010103.104ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-หน่วยงานภาครัฐ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010103.105ค่าวัสดุ-หน่วยงานภาครัฐ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010104.101ค่าวัสดุใช้ไป5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.101ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.102ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.103ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.104ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.105ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.106ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.107ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.108ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010110.101ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010112.101ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.102ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.103ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.104ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.105ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยศาสตร์และการแพทย์(เครื่องตรวจพิเศษ)5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.106ค่าจ้างเหมารถ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.107ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.108ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.109ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.110ค่าจ้างเหมาซักรีด5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.111ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.112ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.113ค่าจ้างเหมาบริการอื่น5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010114.101ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010115.101ค่าธรรมเนียมธนาคาร5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010199.101ค่าวัสดุอื่น5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104020101.101ค่าไฟฟ้า5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020103.101ค่าน้ำประปา5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020105.101ค่าโทรศัพท์5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020106.101ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020107.101ค่าไปรษณีย์และโทรเลข5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020199.101ค่าสาธารณูปโภคอื่น5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104030102.101ค่าจัดพิมพ์5104030100.000ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์
5104030201.101ค่าเบี้ยประชุม5104030200.000บัญชีอื่นๆ
5104030202.101ค่าจ้างที่ปรึกษา5104030200.000บัญชีอื่นๆ
5104030203.101ค่าเบี้ยประกันภัย5104030200.000บัญชีอื่นๆ
5104030205.101ยาใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.102เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.103วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.104วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.105วัสดุสำนักงานใช่ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.106วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.107วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.108วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.109วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.110วัสดุคอมพิวเตอร์ใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.111วัสดุงานบ้านงานครัวใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.112วัสดุบริโภคใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.113วัสดุเครื่องแต่งกายใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.114วัสดุก่อสร้างใช่ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.115วัสดุอื่นใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.116สินค้าใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030206.101ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์5104030200.300ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
5104030207.101ค่าใช้จ่ายในการประชุม5104030200.400ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030208.101ค่ารับรอง5104030200.500ค่ารับรอง
5104030209.101ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030210.101ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030217.101เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.101ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.102ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.201ค่ารักษา UC ส่วนขาด5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.202ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.203ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.301ค่ารักษาตามจ่ายประกันสังคม5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.501ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5105010101.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010103.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010105.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.101ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.102ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.103ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.104ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้า5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.105ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศํพท์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.106ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010109.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010111.101ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010113.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010115.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010117.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010121.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010125.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010127.101ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010131.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010139.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010148.101ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010149.101ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่า5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010149.102ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010194.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010195.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5107010101.101ค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้กับ สสอ.5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010101.102ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานอื่น5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010106.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศ5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010107.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010199.101ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107020101.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน5107020000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน
5107020199.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น5107020000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน
5108010101.101หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.102หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.103หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.104หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.105หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.106หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.107หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.108หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.109หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.110หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.111หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.201หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.202หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.203หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.204หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.205หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.206หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.207หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.208หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.209หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.210หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.211หนี้สูญ--ลูกหนี้ค่ารักษา UC-เฉพาะโรค (Disease Management)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.212หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ปีก่อน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.213หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ปีก่อน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.301หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.302หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.303หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.304หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.305หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.306หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.307หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.308หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.309หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.310หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.401หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.402หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.501หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.601หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ5108000000.100หนี้สูญ
5108010107.101หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.102หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.103หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.104หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.105หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.106หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.107หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.108หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.109หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.110หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.111หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.201หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.202หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.203หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.204หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.205หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.206หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.207หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.208หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.209หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.210หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.211หนี้สงสัยจะสุญ- ลูกหนี้ค่ารักษา UC-เฉพาะโรค (Disease Management)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.212หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ปีก่อน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.213หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ปีก่อน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.301หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.302หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.303หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.304หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.305หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.306หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.307หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.308หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.309หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.310หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.401หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.402หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.501หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.601หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5203010105.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010106.101ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010107.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010109.101ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010111.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010112.101ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010113.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010114.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010115.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010117.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010119.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010120.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010122.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010126.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010133.101ค่าจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010134.101ค่าจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010145.101ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010146.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5205010101.101ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย5205000000.100ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ
5205010199.101ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติอื่นๆ5205000000.100ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ
5210010103.101รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง5210000000.200รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
5212010104.101ค่าชดใช้ของเสียหาย5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.101ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.102ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.103คืนเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.104ค่าใช้จ่ายที่ดิน5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.105ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5301010103.101สินค้าโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5301000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
5301010103.102วัสดุโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5301000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
5301010103.103ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ. 5301000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
5301010103.104เงินงบประมาณโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5301000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
5301010103.105เงินนอกงบประมาณโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5301000000.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
5401010101.101ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ5400000000.100รายการพิเศษอื่น
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th